Swimcool voorwaarden

PRIVACY VERKLARING

1 Algemeen


Swimcool hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Swimcool houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG of GDPR.


Als Swimcool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Swimcool


Zetel: Polenplein 9, 8755 RUISELEDE


e-mailadres: info@swimcool.be

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door Swimcool verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Swimcool (uitvoering overeenkomst);


Het versturen van nieuwsbrieven, berichten en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);


Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)


Het verzekeren van onze leden (wettelijke verplichting)

1.2 Welke gegevens verwerken we?


Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:


Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail


Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, -plaats, nationaliteit

1.3 Wie verwerkt de gegevens?


De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:


Swimcool (website)


Ledenbeheer (inschrijvingsmodule)

1.4 Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:


Webhosting;


Verzekering- en subsidies.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.


Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger of door het aanvaarden van onze voorwaarden bij het invullen van uw profiel en de inschrijving op onze website.

1.6 Bewaartermijn


Swimcool bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Swimcool verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na het laatste gebruik. Dit voor het verwerken van onze statistieken.

1.7 Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;


We nemen back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;


Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.


Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door n van onze verwerkers.


Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

1.10 Omboeking


Omboeken van zwemlessen is niet mogelijk.

1.11 Annulatie


1.11.1 De annulatievoorwaarden kan je terugvinden via https://swimcool.be/faqs/ en door vervolgens te kijken bij "financieel" van de desbetreffende sporttak. 

1.12 Wijziging privacyverklaring


Swimcool kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 19 februari 2019.Mailchimp
Via Mailchimp kunnen we nieuwsbrieven sturen naar leden die tijdens hun inschrijving de toestemming hebben gegeven hiervoor. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kun je je uitschrijven op een nieuwsbrief of dit aanduiden in je Ledenbeheer profiel.

Volgende gegevens worden gedeeld met Mailchimp:
Naam, voornaam, e-mailadres, de lessen die je volgt.

WordPress
Onze website is een WordPress site, we installeerden de WordPress plugin van Ledenbeheer.
Daardoor kunnen je gegevens ook synchroniseren met onze website.

Wie heeft inzicht op je gegevens?
Bestuurders van de club hebben inzicht op je gegevens zodat we onze werking correct kunnen uitvoeren.

Volgende beheerders hebben inzicht op je gegevens:
  • Frederick Léger
  • Frederik Van Herrewege
  • Info Swimcool
  • Kilian Debusscher
  • Saskia DR
  • Timothy Van Der Eecken