Elevation DanceCademy voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Door in te schrijven in de dansschool Elevation DanceCademy, een VOF gelegen te Oostende ingeschreven in KBO onder het nummer 0845.610.564 (hierna ‘EDC’) erkent en aanvaardt u de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy die van toepassing zijn.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op danslessen, danskampen, workshops, events & wedstrijden.

2. INSCHRIJVEN
2.1 Elke inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.2 Bij inschrijving voor één of meerdere lessen verbindt u zich tot het betalen van de verschuldigde lesgelden voor deze lessen. Een proefles geldt niet als inschrijving.
2.3 Een inschrijving geldt steeds voor één volledig academiejaar en wordt automatisch stopgezet bij het einde van het academiejaar. Er dient steeds opnieuw ingeschreven te worden voor het volgende academiejaar.
2.4 Inschrijven gebeurt via ons online ledenplatform. U plaatst één of meerdere lessen in het winkelmandje waarvoor u zich registreert. De online inschrijving is pas definitief na goedkeuring en bevestiging door EDC.
2.5 Leden van het voorgaande academiejaar hebben gedurende een bepaalde periode voorrangsrecht bij inschrijving voor het nieuwe academiejaar. Na deze periode vervalt dit recht.
2.6 De volgorde van aanmelding bepaalt de plaatsing voor de desbetreffende les. Wanneer een les volzet is, komt u op een wachtlijst terecht.
2.7 Elk bestaand of nieuw lid kan gedurende de eerste twee weken van het academiejaar voor elke les 1 proefles volgen. Bij het volgen van een proefles verbindt u zicht niet tot een inschrijving. Na de proefles kan men zich inschrijven volgens de hierboven vermelde voorwaarden. Indien u voor dezelfde les een tweede maal aanwezig wenst te zijn, dient u zich in te schrijven voor deze les.
2.8 U kan zich op elk tijdstip gedurende het jaar inschrijven voor lessen waar nog plaats is. Het lesgeld wordt bepaald pro rato het kwartaal wanneer u zich inschrijft.
2.9 Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

3. LESGELDEN
3.1 Bij bevestiging van uw inschrijving wordt u automatisch een kostennota toegestuurd met daarop het totaal verschuldigde lesgeld.
3.2 Het lesgeld dient bij voorkeur online betaald te worden via de link die u vindt in uw kostennota. Alternatief kunt u betalen via overschrijving op ons rekeningnummer, met vermelding van naam & voornaam van de leerling + de les(sen).
3.2 Standaard wordt via online betaling het lesgeld voor een gans academiejaar in 1 keer betaald. Indien u een afwijkende betalingstermijn wenst (semestrieel, maandelijks), neem dan contact met ons op.
3.3 Ongeacht het wel of niet deelnemen aan de lessen, blijft u verplicht het lesgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
3.4 Het lesgeld dient betaald te zijn binnen de vooropgestelde betalingstermijn. 
3.5 Indien de betaling van het lesgeld niet tijdig gebeurt, sturen wij u een betalingsherinnering en rekenen wij een adminstratieve kost aan van 5% op het totaal resterende lesgeld bedrag.
3.6 Indien de betaling van het lesgeld uitblijft, wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd.
3.7 Bij niet tijdige betaling binnen de vooropgestelde betalingstermijn behouden wij het recht uw gereserveerde plaats door te geven aan een persoon op de wachtlijst.
3.8 Betaalde lesgelden worden onder geen enkel voorwaarde terugbetaald, behalve als u binnen de 14 dagen na het stopzetten van de lessen een medisch attest kunt voorleggen. In voorkomend geval betalen wij u het resterende lesgeld van de niet genoten lessen terug. Het definitieve bedrag dat terugbetaald wordt, wordt bepaald door EDC.
3.9 Indien EDC een les annuleert voor de aanvang van de lessenreeks, dan worden reeds betaalde lesgelden volledig terugbetaald.
3.10 De kosten voor aanschaf kostuums voor optredens met de dansschool zijn inbegrepen in het lesgeld. Alle benodigdheden voor het dansuniform dienen wel aangeschaft te worden.
3.11 Bij inschrijven gedurende het academiejaar, betaalt u lesgeld pro rata de maand waar u zich inschrijft.
Er is 10% korting per maand die gepasseerd is. Als voorbeeld: als u zich in november inschrijft in de maand november, dan zijn er 2 maanden gepasseerd,
dus is er 2 maand x 10% = 20% korting op het totale lesgeld bedrag.
3.12 EDC behoudt zich steeds het recht om de lesgeld tarieven te wijzigen.
3.13 EDC ziet er op toe dat de lessen doorgaan in een veilige omgeving. In geval van extreme hitte of extreme koude, behoudt EDC zich het recht een les af te zeggen
3.14 In geval van overmacht (pandemie, oorlog, terrorisme, natuurramp, ... ) die onverwachte en/of tijdelijke sluiting van de danschool veroorzaken, behoudt EDC zich het recht de resterende lesgelden niet terug te betalen, noch geheel noch gedeeltelijk. EDC kan overwegen zijn leden te compenseren in de vorm van een cadeaubon, attentie of tijdelijke kortingscode. In zoverre de onverwachte en tijdelijke situatie het toelaat al dan niet in combinatie met de door de overheid opgelegde (tijdelijke) maatregelen, zal EDC alles in het werk stellen de lessen toch te laten doorgaan, zij het mogelijks in een aangepast formaat of op een andere locatie bvb. lessen in open lucht, (live) online lessen, splitsen van groepen in deel ter plaatse in de dansstudio / deel online, herverdelen van lessen, ...

4. VERZEKERING / ONGEVAL / BEZITTINGEN
4.1 EDC sluit voor elk ingeschreven lid waarvan het lesgeld betaald werd een verplichte verzekering af voor eventuele blessures of ongevallen die zich voordoen tijdens de lessen. De verzekeringsbijdrage is inbegrepen in het lesgeld. De dansers zijn verzekerd naar gelang de voorwaarden van deze verzekeringspolis.
Bij niet betaling van het lesgeld is het lid NIET verzekerd !
4.2 In de dansstudio is er steeds een EHBO kist aanwezig in geval van nood.
4.3 Bij ongeval dient de verzekeringsmaatschappij binnen de 24 uur ingelicht te worden door de danser zelf. Het formulier is verkrijgbaar bij EDC. Gebeurt de aangifte niet tijdig, komt de verzekering niet meer tussen.
4.4 EDC is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor of na de lessen.
4.5 De leerlingen dragen zelf goed zorg voor de eigen bezittingen. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal, vandalisme en andere feiten die verlies van bezittingen tot gevolg hebben.

5. KORTINGEN
5.1 Vanaf het tweede lid van een gezin wonende onder hetzelfde dak is er een familiekorting van 15% op het laagste bedrag.
Deze korting wordt automatisch verrekend in de kostennota.
5.2 EDC is aangesloten bij Uitpas en ondersteunt het kansentarief. Gezinnen die in aanmerking komen, kunnen financiële steun krijgen voor de aansluiting bij hun sportclub. Meer informatie vind je hier https://www.uitinoostende.be/content/detail/11/uitpas-kansentarief
5.3 Elk lid krijg automatisch een attest als bewijs van inschrijving voor de les. Met deze attesten kunt u een tegoetkoming krijgen bij uw mutualiteit.

6. LESSEN
6.1 Een academiejaar omvat 32 lessen. Omwille van feestdagen kunnen hier kleine wijzigingen in voorkomen.
Optredens en de bijhorende repetities worden ook als les gezien.
6.2 Het academiejaar loopt van september tem juni. De exacte start- en einddate worden steeds op onze website gepubliceerd.
6.3 Het lessenrooster is steeds onder voorbehoud van wijzigingen. 
6.4 Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een les behoudt EDC het recht deze les af te lassen, of meerdere lessen samen te voegen.
6.5 Keuze van een les gebeurt ifv. het geboortejaar. Afwijkingen kunnen enkel na overleg met EDC, of op voorstel van EDC om de leerling te verschuiven naar een andere groep. 
6.6 De indeling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld. De indeling is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.
In overleg met de ouders/de leerling, zullen de docenten steeds de finale beslissing nemen betreffende de meest geschikte klas voor de leerling, naargelang de leeftijd en/of het niveau van de student.
6.7 EDC behoudt het recht een dansdocent te vervangen indien nodig (bijv. bij ziekte, blessure, zwangerschap).
6.8 Elke les heeft een maximumcapaciteit ifv de kwaliteit. Wanneer een les volzet is, kunt u op een wachtlijst geplaatst worden. Of kan er in overleg gezocht worden naar een alternatief.
6.9 Om alle lessen, activiteiten en evenementen vlot te laten verlopen, worden de leerlingen verwacht een kwartier op voorhand aanwezig te zijn. 
6.10 U kan de dansdocent steeds aanspreken voor of na de les, maar hou er rekening mee dat de volgende les ook niet mag verstoord worden. Voor langere gesprekken verzoeken wij u een afspraak te maken, of kunt u ons steeds opbellen op onze lesvrije momenten.
6.11 Ouders dienen hun kinderen tijdig te brengen voor en af te halen na de les. Opvang voor of na de lessen wordt niet voorzien. De docenten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens de dansles. Voor of na de danslessen valt de verantwoordelijkheid op de ouders.
6.12 In geval van ziekte of enige andere vorm van te verwachten afwezigheid, vragen wij om de dansschool tijdig te verwittigen.
6.13 Bij ziekte van een docent wordt steeds gekeken voor een vervangingsdocent. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt in principe een inhaalles voorzien.
6.14 Indien u stopt met de lessen, dan bent u verplicht EDC hiervan op de hoogte te brengen
6.15 Indien in het geval van een pandemie het onmogelijk is om de lessen nog volledig ter plaatse aan te bieden in de EDC dansstudio, dan wordt bij beperkte capaciteit in de zaal gekeken voor buitenlessen of lessen in gesplitste groep (afwisselend ter plaatse / online). Bij volledige lockdown opgelegd door de overheid wordt volledig overgeschakeld op online lessen. Deze vervangende lessen worden steeds als een volwaardige les aanzien.

7. AANWEZIGHEDEN
7.1 Er wordt verwacht dat de leerling zo veel als mogelijk aanwezig is om de wekelijkse routines en choreografieën zo goed als mogelijk aan te leren. Als lid van de EDC dansfamilie is het de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind elke week tijdig naar de geplande lessen te brengen. Dit om de algemene en technische kwaliteit hoog te houden voor alle leerlingen die de les volgen.
7.2 De lessen vinden steeds plaats achter gesloten deuren en kunnen enkel bijgewoond worden door de ingeschreven leerlingen en hun docent. Ouders & sympathisanten zijn niet toegelaten tijdens een les.
7.3 De lessen start stipt op tijd. Er wordt verwacht dat de leerlingen tijdig aanwezig zijn in dansuniform ten einde de lessen tijdig te laten starten.
7.4 Indien u niet aanwezig kunt zijn, verwachten we dat u tijdig verwittigt.
7.5 Een leerling die door herhaaldelijke onrechtmatige afwezigheid achterop raakt of de groep in hun ontwikkeling tegenhoudt, kan de toegang tot de lessen of een bepaald optreden worden ontzegd of heringedeeld worden in een andere groep.
7.6 Afwezigheid door studie, stage, werk, verhuizing of vakantie geeft geen recht op stopzetting van de les en terugbetaling van het lesgeld.

8. KLEDIJ
8.1 EDC presenteert zich als dansschool op hoog niveau in Oostende en omstreken. Daar hoort een net voorkomen bij. Elke leerling is verplicht het vooropgestelde schooluniform voor de lessen te dragen en volgt de aanwijzingen van de docenten voor andere activiteiten en de schoolevenementen. Het haar van de leerlingen moet ook altijd netjes opgestoken worden.
8.2 Het dragen van een dans uniform geschikt voor de desbetreffende dansstijl is verplicht.
8.2 Het dragen van geschikt binnenschoeisel is verplicht. Voor de lessen ballet moeten er demi-pointes gedragen worden. Bij lessen pointes worden pointes of spitsen gedragen. Bij lessen jazz, modern, hedendaags wordt er gedanst op blote voeten of kousen (in deze lessen worden geen schoenen gedragen). Bij lessen urban & clipdance moeten er sportschoenen gedragen worden waarmee niet buiten wordt gelopen. Dit om de dansvloer in de zalen niet vuil te maken noch te beschadigen.
8.3 De leerling draagt geen juwelen (uitgezonderd kleine oorbellen), uurwerken en andere accessoires tijdens de les. 
8.4 Alle persoonlijke kledingstukken worden genaamtekend. Dit om verlies in het mate van het mogelijke te voorkomen.
8.5 Verloren voorwerpen "lost & found" worden een tijdje bijgehouden. Indien niet opgehaald na die periode, bezorgen wij deze aan de kringloopwinkel.

9. GEDRAG, ORDE & NETHEID
9.1 De danser dient het huisreglement in acht te nemen en respecteert zijn collega-danser, de docenten en het bestuur.
Onbehoorlijk gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden, bij meermaals herhaling, tot uitsluiting van de lessen/activiteiten en toegang tot de dansschool. In het uitzonderlijke geval dat ouders of dansers onrespectvol omgaan met andere ouders, dansers of docenten zal er onmiddellijk een afspraak worden geregeld. Pesten, intimidatie, verbaal en fysiek geweld en cyberpesten door ouders, leden, dansers of dansdocenten worden nooit getolereerd en hebben schorsing uit de dansschool tot gevolg. 
9.2 Er wordt aan alle leerlingen gevraagd de danszalen netjes achter te laten. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilnisbakken. 
9.3 Geen mobiele telefoons of andere communicatietoestellen tijdens de les.
9.4 Rookverbod in het volledige sportcomplex. Het gebruik van om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is verboden.
9.5 Eten, zoals snoep en kauwgom, zijn ten strengste verboden in de danszalen. 
9.6 Water/sportdrank is toegestaan wanneer de docenten dit nodig achten.

10. COMMUNICATIE
10.1 EDC verzorgt alle reguliere communicatie op het e-mail adres waarmee u zich inschrijft op ons online ledenplatform. Bijgevolg is het van uitermate belang dat u ons steeds de correcte contactgegevens bezorgt, en bij eventuele wijziging deze gegevens spoedig aanpast.
Het is mogelijk in uw persoonlijk account meer dan 1 e-mail adres op te geven.
10.2 EDC contacteert u alleen per telefoon en/of SMS bij dringende communicatie (annulatie les, ziekte kind, ... )
10.3 EDC communiceert alle praktische communicatie betreffende de dansschool via e-mail vanuit ons online platform. Dit is onmisbare communicatie mbt. de dagdagelijkse werking van de dansschool, bijgevolg zult u zolang u ingeschreven bent voor één of meerdere lessen deze communicatie ontvangen.
10.4 Bij inschrijving voor een les kunt u als lid ook opgeven indien u de algemene nieuwsbrief van de dansschool wenst te ontvangen. Via dit kanaal verspreiden wij algemene weetjes, info rond evenmenten, workshops, danskampen, uniformverkopen, ... U hebt steeds de mogelijkheid uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
10.5 EDC communiceert ook algemene info met respect voor de privacy op een aantal sociale mediakanalen (Facebook, Instagram) die voor iedereen toegankelijk zijn.
10.6 Wanneer u zich inschrijft bij EDC, kunt u ook lid worden van een besloten Facebook groep. Deze groep is enkel toegankelijk voor leden van de dansschool. Buitenstaanders worden in deze groep niet toegestaan.
10.7 Voor een aantal specifieke lessen (Compagnies, ... ) wordt er ook gecommuniceerd binnen een besloten Facebook groep die enkel bedoeld is voor die les.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1 Choreografieën, kostumering en het beleid van de dansschool is het intellectueel eigendom van EDC. Het is eenieder verboden deze te kopiëren, verkopen of gebruiken zonder expliciete toestemming van de EDC zaakvoerders en/of eigenaar van het intellectueel eigendom.

12. SOCIAL MEDIA
12.1 Het sociale media beleid van EDC betreft alle sociale netwerken, video-en fotosharing websites, blogs, wikis, podcasts, forums, chats en geografische tags (bijv. Facebook Check ins). 
12.2 Anonimiteit is nooit gegarandeerd op social media, wees bijgevolg extra oplettend bij het posten van beelden en video’s waarop kinderen die les volgen bij EDC herkenbaar zijn. 
12.3 Elke post of commentaar die aanschouwd kan worden als obsceen, bedreigend, discriminerend, lasterlijk, storend of haatdragend jegens het EDC-team, de dansers en hun families kan er voor zorgen dat EDC disiplinaire of gerechtelijke stappen hiertegen onderneemt.
12.4 Elke referentie naar EDC op sociale media gebeurt met respect en integriteit.
12.5 Het is verboden online informatie over de dansschool te verspreiden zonder toestemming van EDC zelf.
12.6 EDC tolereert geen beelden of posts van leden die racistisch, seksueel georiënteerd of aanstootgevend zijn die aan EDC kunnen worden gelinkt (bijv. In onze gebouwen, of in kostuum, ...)
12.7 Alle zaken die rechtstreeks behoren tot de werking van EDC – lesgelden, planning, voorstellingen etc.. mogen niet op sociale media geplaatst worden door derden.
12.8 Wij ontmoedigen ouders / dansers en docenten om “friends” te worden op sociale media, tenzij er een bestaande band is. EDC beschouwt al haar leden als deel uitmakende van 1 grote gemeenschap die elkaar kunnen ontmoeten in de besloten Facebook groep, zonder de onderlinge persoonlijke grenzen te overschrijden.
12.9 Er mogen geen pagina's of groepen op social media opgericht worden met verwijzing naar EDC lessen of compagnies, zonder toestemming of inzicht van EDC zelf. 
12.10 Foto’s of video’s van repetities en voorstellingen mogen nooit online geplaatst worden zonder toestemming van EDC.
12.11 Informatie die kan leiden tot het identificeren van minderjarige leden (zoals naam, leeftijd en plaats) moet verwijderd worden alvorens iets te posten op sociale media.

13. PRIVACY
13.1 Bij EDC worden persoonsgegevens bewaard in lijn met de Europese GDPR-wetgeving ter bescherming van de persoonsgegevevens.
13.2 Bij het aankopen van een dienst of product bij EDC, verzamelen wij volgende info: naam, adres, telefoonnummer(s), email adres(sen), medische informatie en bankgegevens. Wij houden deze gegevens van onze klanten bij met als enige doelstelling een goede service te kunnen leveren en om administratieve en boekhoudkundige redenen.
13.3 EDC verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van EDC via e-mail. Hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring (klik hier) en in ons privacybeleid (klik hier).
13.4 De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan EDC de betreffende dienst niet aanbieden. 
13.5 Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. EDC behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer EDC dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van EDC te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
13.6 Occassioneel gebruiken wij uw gegevens om promotie te maken en info door te sturen waarvan wij denken dat het u kan interesseren. U kan ons altijd contacteren indien u deze info niet wenst te ontvangen.
13.7 Wij zullen nooit misbruik maken van deze gegevens of deze doorgeven aan derden.
13.8 Alle info wordt veilig opgeslaan en is enkel toegankelijk voor de zaakvoerders.
13.9 Indien u graag op de hoogte wordt gesteld van uw persoonlijke info waarover wij beschikken, u deze graag zou aanpassen of uw info wil verwijderen uit ons bestand, kunt u ons altijd contacteren.
13.10 Portretrecht
De leerlingen en de ouders van de minderjarigen moeten bij het inschrijven expliciet hun toestemming geven om afbeeldingen en video's waarvan hun kind een deel uit maakt te mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van EDC. Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals Facebook, Instagram, onze website en andere social media kanalen die in de toekomst worden gebruikt door de dansschool.
Ook kunnen er foto's van uw zoon of dochter op een affiche of flyer gebruikt worden.


ALGEMENE VOORWAARDEN EDC - september 2021



Mailchimp
Via Mailchimp kunnen we nieuwsbrieven sturen naar leden die tijdens hun inschrijving de toestemming hebben gegeven hiervoor. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kun je je uitschrijven op een nieuwsbrief of dit aanduiden in je Ledenbeheer profiel.

Volgende gegevens worden gedeeld met Mailchimp:
Naam, voornaam, e-mailadres, de lessen die je volgt.

Danssport Vlaanderen
Onze club is aangesloten bij de federatie "Danssport Vlaanderen". Alle leden zijn op die manier verzekerd.

Volgende gegevens worden gedeeld met Danssport Vlaanderen:
Naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, geslacht, en nationaliteit.

Wie heeft inzicht op je gegevens?
Bestuurders van de club hebben inzicht op je gegevens zodat we onze werking correct kunnen uitvoeren.

Volgende beheerders hebben inzicht op je gegevens:
  • Eefje Devulder
  • Maxime Vanryckeghem