OCHO-ds voorwaarden

Algemeen
----------------------------

De inschrijving bij OCHO-ds is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar. 

Door het inschrijven voor de wekelijkse lessen, dans-evenementen of danskampen en het betalen van het lidgeld bevestig je je definitieve inschrijving. 

Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt binnen de vooropgestelde termijn van 2 weken. Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, wordt de danser de toegang tot de lessen geweigerd.

De prijzen worden berekend via Ledenbeheer per gezin met eenzelfde adres. Het in Ledenbeheer opgegeven adres moet het domicilie adres zijn van de ingeschrevene. Dit wil zeggen dat half- en/of stiefbroers en/of zussen die op een ander adres gedomicilieerd zijn niet in rekening worden genomen en als een apart gezin worden gezien. Er wordt ook gewerkt met een all-in prijs van 550 euro, dat betekent dat je (enkel voor de lessen) nooit meer dan 550 euro zal betalen per schooljaar.

Bij annulatie wordt een administratieve kost van €25 per cursus in rekening gebracht. Annulatie is niet meer mogelijk vanaf: (m.u.v. beurtenkaart)

- 1 oktober: periode 1 + volledig dansseizoen

- 1 februari: periode 2

(kampen: 25 euro administratiekost bij annulatie, geen terugbetaling meer bij annulatie 2 weken voor start kamp.)

Indeling danslessen
----------------------------

Enkele danslessen worden ingedeeld op basis van leeftijd en staan open voor alle dansers die binnen de vooropgestelde limiet vallen.

Enkele danslessen worden ingedeeld op basis van leeftijd, kennis en ervaring binnen de stijl. Deze indeling wordt gemaakt door de betrokken lesgever en het bestuur. Dansers kunnen indien gewenst de lessen volgen van een lager niveau indien er nog plaats beschikbaar is in deze groep. Het overgaan naar een hoger niveau tegen het advies in, is niet mogelijk. 

De groepsindeling wordt elk jaar geëvalueerd door de betrokken lesgever(s) en het bestuur. 

Je kan inschrijven per periode of voor een heel dansjaar. Enkel als je ingeschreven bent voor minimum periode 2 kan je deelnemen aan eventuele optredens in de zomervakantie.


De lessen 
----------------------------

De dansers zijn 5 à 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig en wachten in stilte buiten de danszaal zonder de eventueel voorgaande les te storen.

Dansers mogen de danszaal tijdens de les niet verlaten en blijven aanwezig tot het einde van de les. 

Indien de danser een les niet kan bijwonen wordt dit minstens 24 uur voor aanvang van de les gemeld via het juiste e-mailadres met vermelding van de naam van de danser en de les.

clipdance@ocho-ds.be - kleuterdans@ocho-ds.be - kinderdans@ocho-ds.be - gdans@ocho-ds.be  - disco@ocho-ds.be - modernjazz@ocho-ds.be - ballet@ocho-ds.be - info@ocho-ds.be (voor de overige lessen)

Dansers die onregelmatig de lessen bijwonen zullen het tweejaarlijks dansoptreden ontzegd worden.

Wanneer je tijdens de les gekwetst bent/raakt, meld dit dan onmiddellijk aan je lesgever. Dit is belangrijk voor de verzekering! 

De instructies van de docenten worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. De docenten zijn gemachtigd elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag, de toegang tot de lessen te ontzeggen.

De leerlingen en ouders zijn respectvol ten aanzien van de docenten, bestuursleden en de andere leerlingen. Pesten en geweld (zowel verbaal als fysiek) worden niet toegestaan. Eten wordt niet toegelaten in de lessen (bv. kauwgom, snoep, …). De toegelaten drank is water en dit bij voorkeur uit herbruikbare (drink)flessen. De leerlingen houden alle gebruikte ruimtes proper. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilniszakken of -bakken. Minderjarige leerlingen moeten worden begeleid tot aan de danszaal door hun ouders of begeleider, zodat bij ziekte of noodgevallen er geen kinderen alleen voor de deur staan. De begeleider van de danser dient aanwezig te blijven tot er een docent aanwezig is. Er worden geen ouders toegelaten in de danszaal, behalve bij open lesdagen of gratis proeflessen.


Kledij
----------------------------

Voor sommige lessen kunnen bepaalde verplichtingen opgelegd worden (bv. haardracht, kledij, schoeisel, ...) Bij de inschrijving voor dergelijke lessen zal de danser een begeleidend schrijven ontvangen, waarin deze verplichtingen nader toegelicht worden. Om verlies te beperken, is het ten zeerste aangeraden om materialen te voorzien van de naam van de kinderen (bv kledij, eventueel schoenen…). Verloren goederen worden verzameld in een daartoe voorziene plaats. Indien zij na een maand niet zijn opgevraagd, worden ze weggegeven aan spullenhulp.


Aansprakelijkheid
----------------------------

OCHO-ds is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen/goederen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de dansschool.

Iedere danser die een verzekering betaalt bij Danssport Vlaanderen is verzekerd voor lichamelijk letsel dat zich voordoet tijdens de danslessen. Ze zijn verzekerd via DSV.

Dansers die komen sporten met een beurtenkaart zijn niet verzekerd via DSV. Wie dit wenst kan een verzekering per schooljaar bij boeken. Je kan dit zelf doen via inschrijvingen.Orde en tuchtmaatregelen 
----------------------------

Er geldt een algemeen alcohol-, drugs- en rookverbod binnen de gebouwen. Het gebruik van om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is verboden.

Wanneer een lid (of de ouders, familie en sympathisanten) van OCHO-ds de voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast worden. Deze zijn, in de volgorde waarin ze worden toegepast:

- Een mondeling waarschuwing van de lesgever en/of bestuur.

- Een schriftelijke melding aan (de ouders van) de danser: dit kan zowel via brief als via mail, door de docent.

- Wanneer het gedrag van het lid (of de familie, ouders of sympathisanten) aanhoudt, ondanks de voorgaande maatregelen, zijn er een aantal sancties die genomen kunnen worden. Deze sancties zijn een schorsing voor de rest van het dansjaar of uitsluiting waarbij de desbetreffende danser definitief uit ons ledenbestand wordt verwijderd. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald en de danser kan zich in de toekomst niet meer inschrijven.

- De docent en/of bestuurslid brengt het bestuur via aanmelding op de hoogte van het wangedrag van het lid (of ouders, familie en sympathisanten). Het bestuur beoordeelt de situatie en beslist de tuchtmaatregel die aan het betrokken lid zal voorgelegd worden. De tuchtmaatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het gesanctioneerde lid ter kennis gebracht. De tuchtmaatregel is onmiddellijk van kracht. Deze sanctie is onaanvechtbaar.

Gedragscode voor dansers

----------------------------

Elke danser die zich inschrijft bij OCHO-ds stemt automatisch in met de gedragscode voor dansers die hier te vinden is.Privacy
----------------------------

De toestemming die leerlingen en de ouders van minderjarigen geven om afbeeldingen en video’s te publiceren is onbeperkt geldig. De toestemming kan wel op elk moment ingetrokken worden, dit schriftelijk via e-mail en/of brief.. Dit beeldmateriaal kan gedeeld worden via verschillende kanalen op sociale media: facebook, instagram, onze website en andere sociale media kanalen die in de toekomst worden gebruikt door de dansschool.

Ook kunnen er foto’s van uw zoon of dochter op een affiche of flyer gebruikt worden.

Indien je de nieuwsbrief wil ontvangen, wordt je e-mailadres in een lijst geplaatst die enkel wordt gebruikt ter promotie van evenementen georganiseerd door OCHO-ds.

Alle gegevens die u invult tijdens de inschrijving worden volgens de gewettigde periode bijgehouden.De gegevens van de leerlingen worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is om de werking van de dansschool te garanderen. De nodige gegevens worden doorgegeven aan de verzekering, de wedstrijdorganisaties,…


Dansvoorstellingen 
----------------------------

We streven ernaar om minimum tweejaarlijkse dansvoorstelling te organiseren. Hiervoor dient ingeschreven te worden tegen de vooropgestelde datum die wordt meegedeeld. Dansers waarvan geen inschrijving werd ontvangen kunnen niet deelnemen aan de dansvoorstelling. Dansers die zich inschrijven zijn verplicht alle voorbereidende repetities te volgen (m.u.v. ziekte of medisch attest).

Ook naast de tweejaarlijkse voorstellingen proberen we zoveel mogelijk deel te nemen aan evenementen en projecten. We verwachten van iedereen hiervoor een maximale inspanning.


Afsluiter
----------------------------

Het bestuur van OCHO-ds kan steeds inbreuken op dit reglement of enige andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen en/of de ouders, zowel binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar. 

Mochten enkele lessen door omstandigheden niet kunnen doorgaan, dan zal er een waardig alternatief aangeboden worden.Mailchimp
Via Mailchimp kunnen we nieuwsbrieven sturen naar leden die tijdens hun inschrijving de toestemming hebben gegeven hiervoor. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kun je je uitschrijven op een nieuwsbrief of dit aanduiden in je Ledenbeheer profiel.

Volgende gegevens worden gedeeld met Mailchimp:
Naam, voornaam, e-mailadres, de lessen die je volgt.

Danssport Vlaanderen
Onze club is aangesloten bij de federatie "Danssport Vlaanderen". Alle leden zijn op die manier verzekerd.

Volgende gegevens worden gedeeld met Danssport Vlaanderen:
Naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, geslacht, en nationaliteit.

WordPress
Onze website is een WordPress site, we installeerden de WordPress plugin van Ledenbeheer.
Daardoor kunnen je gegevens ook synchroniseren met onze website.

Wie heeft inzicht op je gegevens?
Bestuurders van de club hebben inzicht op je gegevens zodat we onze werking correct kunnen uitvoeren.

Volgende beheerders hebben inzicht op je gegevens:
 • Charlotte Liefooghe
 • Fien Gombert
 • Ilse Vandromme
 • Jasmien Seys
 • Laure Melis
 • Lore Bekaert
 • Lore Booghs
 • Noa Castelein
 • OCHO ds
 • Rani Speytebroodt
 • Rhune Devriendt